Tietosuojalausunto

Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenrekisteriseloste

Laatimispäivä: 17.1.2009

Henkilötietolaki (523/99)

1 Rekisterinpitäjä

Nimi:

Sukuseura Tervo-Tervonen ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja (v. 2014 - )

Timo Tervo
• Rastaantie 44
• 70340 KUOPIO
• timou.tervo@gmail.com
• puh.040-8283652

Varapuheenjohtaja (v. 2014 - )

Mikko Tervonen
• Aallonhuippu 10 E 40
• 02320 ESPOO
• puh.040-588 5411

Sihteeri (v. 2007 -)

Tarja Tervo-Heikkinen
• Romanianraitti 3
• 70820 KUOPIO
• tarjath@live.fi
• puh.040-779 7972

2 Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jäsenhakemusten vastaanottaja, jäsenrekisterin hoitaja ja manuaalisen aineiston säilyttäjä:
Tarja Tervo-Heikkinen
• Romanianraitti 3
• 70820 KUOPIO
• tarjath@live.fi
• puh.040-779 7972

3 Rekisterin nimi

Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenistä.

5 Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, - paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.


SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä: 17.1.2009

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:

Sukuseura Tervo-Tervonen ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Timo Tervo

• Rastaantie 44
• 70340 KUOPIO
• timou.tervo@gmail.com
• puh.040-8283652

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jäsenrekisterin hoitaja ja manuaalisen aineiston säilyttäjä: Tarja Tervo-Heikkinen

• Romanianraitti 3
• 70820 KUOPIO
• tarjath@live.fi
• puh.040-779 7972

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

  • nimi, syntymäaika, - paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
  • muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
  • osoitetieto; -suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

  • väestötietojärjestelmä;
  • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
  • painetut lähteet;
  • sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset lukituissa tiloissa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.